Observera att alla produkter inte är tillgängliga i alla länder. Kontakta oss för mer information.

Observera att alla produkter inte är tillgängliga i alla länder. Kontakta oss för mer information.

30 SECONDS®

Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad juli 2022

1: Allmänt

1.1. Tack för att du besöker vår webbplats. Denna webbplats ägs och drivs av 30 Seconds Limited. Genom att gå in på och/eller använda denna Webbplats och relaterade Produkter och Tjänster godkänner du dessa villkor, som inkluderar vår Integritetspolicy ("Villkor"). Du bör läsa igenom våra villkor noggrant och omedelbart sluta använda vår webbplats om du inte godkänner villkoren.

Definitioner

2. Definitioner

Immateriella rättigheter: innebär immateriella rättigheter som ägs eller licensieras av oss och som rör vår webbplats, våra produkter eller tjänster, inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, programvara och annat material som ligger till grund för eller utgör en del av denna webbplats eller våra produkter eller tjänster, och omfattar alla rättigheter till dessa immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, handels- eller servicemärke, handels- eller företagsnamn, logotyper och andra utmärkande varumärkesfunktioner, design, patent, halvledar- eller kretskortslayouträttigheter, datorkod (inklusive källkod, bibliotek, objekt och körbar kod), uppfinningar och logiska sekvenser, i alla fall registrerade eller oregistrerade och var som helst i världen.

30 Seconds, vi, oss och vår: betyder 30 Seconds Limited.

Integritetspolicy: vår integritetspolicy som finns tillgänglig här.

Produkter: avser alla produkter som listas eller tillhandahålls av oss via denna webbplats.

Tjänster: innebär alla tjänster, funktioner eller funktioner som vi tillhandahåller dig via denna webbplats.

Webbplats: denna webbplats.

Du: betyder den person eller organisation som använder webbplatsen, inklusive dig som individ, företag, affärsverksamhet eller annan enhet, och din har en motsvarande betydelse.

Tillgång och användning

3. Tillgång till och användning av webbplatsen

3.1. Du samtycker till att få tillgång till och använda webbplatsen och alla produkter och tjänster i enlighet med villkoren och alla tillämpliga lagar.

3.1. Vi ger dig rätt att få tillgång till och använda produkterna och tjänsterna via webbplatsen. Denna rätt är icke-exklusiv, icke-överlåtbar och omfattas av dessa villkor (som kan ändras från tid till annan) och alla andra villkor är uttryckligen uteslutna om inte annat skriftligen överenskommits.

3.1. Det får du inte göra:

 1. arkivera, kopiera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, publicera, licensiera, skapa anpassningar eller avledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda något av webbplatsens innehåll (förutom vad som uttryckligen är tillåtet enligt villkoren);
 2. kringgå, ta bort, ändra, inaktivera, avaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner;
 3. använda automatiserade verktyg eller mekanismer, inklusive robotar, spiders eller scrapers, för att få tillgång till webbplatsen eller för att infoga kod eller manipulera webbplatsen;
 4. göra reverse engineering, disassemblera eller dekompilera programvara eller programvaruprocesser i samband med webbplatsen;
 5. använda webbplatsens innehåll i kommersiellt syfte (utom i de fall som uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor) eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
 6. ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderättsliga meddelanden på webbplatsen, och
 7. installera virus, maskar, skadlig programvara eller annan skadlig eller destruktiv programvara eller sak som kan försämra webbplatsens funktionalitet eller andras möjlighet att få tillgång till och använda webbplatsen, produkterna eller tjänsterna.

30 sekunders rättigheter

4. 30 sekunders rättigheter

4.1. Enligt villkoren får vi:

 1. redigera eller ta bort innehåll, funktioner eller funktioner på webbplatsen, och/eller
 2. övervaka din användning av webbplatsen;

4.2. Om du bryter mot villkoren kan vi:

 1. avbryta eller avsluta din användning av webbplatsen, och/eller
 2. vidta rättsliga åtgärder mot dig.

4.3. Vi kan säga upp din tillgång till webbplatsen eller våra produkter eller tjänster när som helst utan föregående meddelande. Klausul 7 (Ingen garanti/utlämnande av rättigheter) och klausul 10 (Begränsning av ansvar) kommer att överleva en sådan uppsägning.

Immateriella rättigheter

5. Immateriella rättigheter

5.1. Din användning av webbplatsen eller våra produkter och tjänster överför inte äganderätten eller ger dig eller någon tredje part någon rätt eller titel i eller till någon av våra immateriella rättigheter.

5.2. Du samtycker till och bekräftar att:

 1. vi behåller alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra immateriella rättigheter och du samtycker till att inte angripa, bestrida eller ifrågasätta giltigheten eller äganderätten till våra immateriella rättigheter; och
 2. inga äganderätter till någon av våra immateriella rättigheter är förvärvade eller skapade av de begränsade användningsrättigheter som beviljas dig enligt dessa användarvillkor och att all användning av våra immateriella rättigheter enligt dessa användarvillkor fortsätter till vår fördel.

Integritet och kommunikation

6. Integritet och kommunikation

6.1. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa och uppfylla vår sekretesspolicy som finns här

6.2. Vi samlar in och använder din personliga information för att hjälpa dig att få tillgång till våra produkter och tjänster och för ändamål som annars anges i vår sekretesspolicy.

6.3. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som hjälper oss med våra affärsfunktioner (inklusive leverantörer av informationsteknik, kommunikationsleverantörer och våra affärspartner) eller enligt lagens krav. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till mottagare som befinner sig utanför Nya Zeeland. All personlig information som samlas in, används, avslöjas och lagras av oss kommer att ske i enlighet med vår sekretesspolicy.

6.4. Vår sekretesspolicy förklarar:

 1. hur vi lagrar och använder dina personuppgifter och hur du kan begära tillgång till och korrigera dem;
 2. hur du kan lämna in ett klagomål om hanteringen av dina personuppgifter, och
 3. hur vi kommer att hantera eventuella klagomål.

Om du vill ha ytterligare information om vår sekretesspolicy eller våra metoder kan du kontakta vår sekretessansvarige på contactus@30seconds.net.nz.

Ingen garanti/utlämnande av ansvar

7. Ingen garanti/avskrivning

7.1. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag, friskriver vi oss uttryckligen från och utesluter alla representationer, garantier, villkor och garantier, inklusive (utan begränsning) med avseende på kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ändamålet, skick, beskrivning, tillverkning, design eller prestanda, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda enligt allmän lag, handelslag, handelsbruk, sedvänja, lag eller på annat sätt i förhållande till webbplatsen eller, om inte annat anges i dessa allmänna villkor.

7.1. Du bekräftar och samtycker till att:

 1. Din användning av webbplatsen sker på egen risk;
 2. Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick";
 3. Webbplatsen kan inte vara säker, aktuell, oavbruten, felfri eller på annat sätt tillförlitlig;
 4. vi kan upphöra med att tillhandahålla något av webbplatsens innehåll eller någon av de produkter och tjänster som visas;
 5. överföring av information via internet är inte säker och vi kan inte garantera säkerheten för dina uppgifter vid överföring till eller från vår webbplats, och
 6. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon annan om störningar eller skador på dina datorsystem uppstår i samband med användningen av webbplatsen eller en länkad webbplats. Du måste vidta dina egna försiktighetsåtgärder för att se till att det du väljer att använda från webbplatsen är fritt från virus eller annat (t.ex. maskar eller trojanska hästar) som kan störa eller skada dina datorsystem.

Länkade webbplatser

8. Länkade webbplatser

8.1. Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Dessa länkar tillhandahålls för bekvämlighetens skull och kanske inte är aktuella eller underhålls. Om inte annat uttryckligen anges godkänner vi inte och ansvarar inte för innehållet på dessa länkade webbplatser, noggrannhet, säkerhet och har ingen kontroll över eller rättigheter till dessa länkade webbplatser.

Skadestånd

9. Skadestånd

9.1. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa för alla skulder, kostnader (inklusive alla kostnader mellan advokat och klient), förluster, anspråk, utgifter och krav som vi ådrar oss och som uppstår till följd av eller i samband med din tillgång till eller användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till eventuella överträdelser av villkoren från din sida, och från eventuella anspråk från tredje part som uppstår till följd av eller i samband med din användning av denna webbplats.

Begränsning av ansvar

10. Begränsning av ansvar

10.1. Trots allt annat i Villkoren är allt ansvar som vi har gentemot dig med avseende på något som uppstår från eller rör Villkoren, webbplatsen eller någon av produkterna och tjänsterna, oavsett om det uppstår genom skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtal, brott mot lagstadgad skyldighet, eget kapital eller på annat sätt som uppstår i samband med någon relation med dig ("Vårt ansvar") uteslutet i den största utsträckning som lagen tillåter. I den utsträckning som vårt ansvar inte kan uteslutas enligt lag, eller i den utsträckning som uteslutandet av vårt ansvar skulle göra villkoren ogenomförbara, samtycker du till att det högsta belopp som du har rätt att kräva mot oss (totalt) och det högsta belopp som vi (totalt) är ansvariga för gentemot dig är 100 Nya Zeeländska dollar eller det näst största belopp som skulle behövas för att villkoren (inklusive dessa bestämmelser om uteslutning och begränsning) ska kunna genomdrivas till vår fördel. Trots allt annat i villkoren godkänner du att vi inte är ansvariga gentemot dig (eller någon annan) för någon underlåtenhet eller försening i fullgörandet av våra skyldigheter enligt villkoren i den utsträckning som underlåtenheten eller förseningen direkt eller indirekt orsakas av en händelse utanför vår rimliga kontroll.

Variationer

11. Variationer

11.1. I den utsträckning som lagen tillåter kan vi från tid till annan ändra villkoren genom att publicera nya och ändrade villkor på webbplatsen.

11.2. Om inget annat anges kommer nya och ändrade villkor att träda i kraft omedelbart när de blir tillgängliga på webbplatsen. Besök (annat än i det begränsade syftet att enbart se) eller användning av webbplatsen och/eller beställning via webbplatsen anses innebära att de nya eller ändrade villkoren accepteras.

Allmänna bestämmelser

12. Allmänna bestämmelser

12.1. Upphävbarhet: Om någon del eller bestämmelse i villkoren anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska den delen eller bestämmelsen anses vara borttagen från villkoren och resten av villkoren ska fortsätta att gälla.

12.2. Förhållande: Villkoren skapar inte något partnerskap, agentur, anställning eller samriskföretag mellan dig och oss.

12.3. Inget undantag: Om du eller vi inte lyckas utöva (eller delvis utövar) någon rättighet, befogenhet eller åtgärd som uppstår till följd av en överträdelse av dessa användarvillkor ("rättighet") fungerar det inte som ett avstående från den rättigheten såvida inte avståendet är skriftligt och undertecknat av den part som ger avståendet. Förekomsten av någon av våra rättigheter som uttryckligen anges i dessa användningsvillkor, eller utövandet av dessa, begränsar eller påverkar inte andra rättigheter, befogenheter eller rättsmedel som är tillgängliga för oss i avtal, lag eller i rättvisan, inklusive rättigheter, befogenheter eller rättsmedel som skulle vara tillgängliga för oss om rätten, befogenheten eller rättsmedlet inte hade angetts i dessa användningsvillkor.

12.4. Uppdrag: Du får inte överlåta eller överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Vi kan överlåta, överföra eller novera alla våra rättigheter och skyldigheter enligt villkoren utan ditt samtycke.

12.5. Nyzeeländsk lag: Villkoren ska tolkas i enlighet med och regleras av Nya Zeelands lagar. Din användning av webbplatsen och leveransen av produkter eller tjänster till dig från oss och alla andra frågor som uppstår i samband med villkoren omfattas av Nya Zeelands lagar. Du samtycker till att alla tvister som uppstår ur eller är relaterade till Villkoren eller Webbplatsen regleras av den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Nya Zeeland.

12.6. Hela avtalet: Om vi inte kommer överens om något annat skriftligen utgör villkoren hela avtalet mellan oss och dig i samband med din användning av webbplatsen.

12.7. Kontakt: Om du har några frågor eller funderingar om webbplatsen, relaterade produkter och tjänster eller dessa villkor, vänligen kontakta oss via länken "Kontakta oss" på webbplatsen.